Powstania Śląskie

Kolekcje Archiwalne Online

Dofinansowano przez MKiDN
Baza „Powstania Śląskie” daje możliwość przeszukiwania danych uczestników trzech Powstań Śląskich z lat 1919-1921, miejscowości i organizacji.

W nawiasach kwadratowych umieszczono tzw. dane niepewne tj. informacje, które były trudne do odczytania.

Prace nad odczytywaniem dokumentów z kolekcji: Powstania Śląskie nr 8 przechowywanej w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i dodawaniem danych do bazy trwają i dane te są cały czas poszerzane.

Współfinansowano z funduszy przekazanych przez dr Marka Zielińskiego.

Opis kolekcji

Powstania Śląskie to trzykrotne zbrojne walki wyzwoleńcze ludności polskiej Górnego Śląska przeciwko Niemcom w latach 1919-1921. Głównym impulsem do rozpoczęcia powstań były ciągłe represje, aresztowania, prześladowania i terroryzm władz niemieckich wobec polskiej ludności, a w szczególności chęć przywrócenia tych terenów do Polski. Uczestnikami powstań byli robotnicy i chłopi, co nadało powstaniom charakter plebejski, a powstania były przeprowadzone z konsekwencją, skutecznością i ogromną wolą walki. Ostatecznie trzecie Powstanie wpłynęło na radę Ambasadorów, która 20 października 1921 r. zdecydowała o podziale Górnego Śląska z korzyścią dla Polski.

Kolekcja dokumentów nr 8 Powstania Śląskie jest przechowywana w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce od 1943 roku i stanowi fragment zbiorów przedwojennego Instytutu Józefa Piłsudskiego. Akta te wraz z innymi kolekcjami zostały uratowane we wrześniu 1939 roku z płonącej Warszawy i przewiezione do Rumunii, następnie z Lizbony wysłano je w 1941 roku do Stanów Zjednoczonych. Kolekcja ta zawiera materiały personalne dotyczące Powstańców Śląskich i w związku z zaginięciem podczas II Wojny Światowej akt plebiscytowych instytucji cywilnych, dokumenty przechowywane w Instytucie mają unikatową wartość dla historii Polski i rodzin Powstańców.

Od wielu lat Instytut Piłsudskiego w Ameryce prowadzi działania mające na celu zabezpieczenie i popularyzację tej kolekcji. Wśród tych działań wymienić należy:

  1. Podjęcie się wraz z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w latach 2002-2008 konserwacji zbiorów, mikrofilmowania i digitalizacji. Prace trwały w Polsce najpierw w Warszawie, a następnie w Katowicach. Po wykonaniu prac wszystkie zbiory wróciły do Nowego Jorku.

  2. Od 2008 roku Instytut pracuje nad przywróceniem pamięci o Powstańcach Śląskich, czemu służy specjalne stworzony portal internetowy, gdzie można prowadzić poszukiwania nazwisk Powstańców, organizacji i instytucji. Wiele prac nad przygotowaniem danych osobowych Powstańców prowadzili wolontariusze.

  3. Instytut w 2022 roku w 100-lecie zwycięskiego III Powstania Śląskiego zmodernizował portal online i zachęca do korzystania.

Zawartość kolekcji

Kolekcja nr 8 - Powstania Śląskie, obejmuje okres 1919-1922, liczy 839 jednostek archiwalnych ( j. a.) i mierzy 12 metrów bieżących (mb) zawiera materiały dotyczące I, II, III Powstania Śląskiego czyli szczegółową ewidencję imienną powstańców z uwzględnieniem podziału na poszczególne bataliony i kompanie, spisy ewidencyjne oficerów i podoficerów, lekarzy, sanitariuszy, telefonistek, urzędniczek. Zachowały się także listy i księgi chorych, rannych i zabitych.

Metryka

liczba jednostek archiwalnych: 839; metry bieżące: 12

Wyszukaj w kolekcji

Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:

Lista teczek

Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 701-008-001 Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, raporty 1919 - 1920
2 701-008-002 [Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, raporty i wykazy imienne powstańców] 1919 - 1919
3 701-008-003 [Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, depesze i rozkazy] 1919 - 1920
4 701-008-004 [Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, papiery przychodzące, depesze] 1919 - 1919
5 701-008-005 [Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, spisy imienne obozu w Oświęcimiu]
6 701-008-006 [Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, ewidencja obozu w Szczakowej] 1919 - 1920
7 701-008-007 [Naczelne Dowództwo POW na śląsku, oddział szturmowy - lista ewidencyjna] 1919 - 1919
8 701-008-008 [Listy kompanijne batalionu szturmowego I P.S.K.] 1919 - 1919
9 701-008-009 [Milicja Górnośląska Dowództwo Oddziału w Jaworznie, lista odbioru ubrań dla oddziału karabinów maszynowych] 1919 - 1919
10 701-008-010 [Ewidencja Oddziału Sztabowego przy Głównym Dowództwie Milicji Górnośląskiej]
11 701-008-011 [Życiorysy i listy biorących udział w powstaniu 1919 roku] 1919 - 1919
12 701-008-012 [Spisy oficerów i różne wykazy powstańców] 1919 - 1919
13 701-008-013 [Karty personalne oficerów]
14 701-008-014 [Książka ewidencyjna I kompanii, Oddział Pszczyński obozu Oświęcim] 1919 - 1919
15 701-008-015 [Książka ewidencyjna II Kompanii, Oddział Pszczyński obozu Oświęcim] 1918 - 1919
16 701-008-016 [Książka ewidencyjna III Kompanii, Oddział Pszczyński obozu Oświęcim] 1919 - 1919
17 701-008-017 [Książka ewidencyjna IV Kompanii, Oddział Pszczyński obozu Oświęcim]
18 701-008-018 [Książka dokumentów podróży obozu Oświęcim]
19 701-008-019 [Akta ewidencyjne] Kompania 10,5 p.p.
20 701-008-020 [Raporty dzienne I O.P. Rybnicki, obóz Oświęcim] 1919 - 1919
21 701-008-021 [Raporty dzienne II O.P. Rybnicki, obóz Oświęcim] 1919 - 1919
22 701-008-022 [listy ewidencyjne II Oddział Rybnicki, obóz Oświęcim]
23 701-008-023 [Spis ludzi którzy brali udział w powstaniu obóz Oświęcim] 1919 - 1919
24 701-008-024 Książka ewidencyjna VI Kompanii OPP obóz Oświęcim 1919 - 1919
25 701-008-025 Lista ewidencyjna I Oddziału Rybnickiego obozu Oświęcim 1919 - 1919
26 701-008-026 Lista zwolnionych lub komenderowanych obozu Oświęcim 1919 - 1919
27 701-008-027 Listy żołdowe na miesiąc listopad [i dekadę grudnia] 1919 r. 1919 - 1919
28 701-008-028 [Listy ewidencyjne] I i II OP Rybnickiego 1919 - 1919
29 701-008-029 [Listy ewidencyjne biorących udział w powstaniu, korespondencja i dokumenty różne] 1919 - 1919
30 701-008-030 Książka ewidencyjna obozu Szczakowa
31 701-008-031 [Akta] ewidencyjne obozu Szczakowa
32 701-008-032 [Akta ewidencyjne obozu Szczakowa] 1919 - 1919
33 701-008-033 Akta chorych obozu Szczakowa 1919 - 1919
34 701-008-034 Akta szpitalne obozu Szczakowa 1919 - 1919
35 701-008-035 [Listy ewidencyjne obozu Szczakowa i spisy rodzin otrzymujących wsparcie] 1919 - 1919
36 701-008-036 Książka ewidencyjna obozu Szczakowa 1919 - 1919
37 701-008-037 [Listy ewidencyjne obozu Szczakowa] 1919 - 1919
38 701-008-038 [Listy ewidencyjne obozu w Zawierciu] 1919 - 1919
39 701-008-039 [Listy ewidencyjne obozu w Zawierciu] 1919 - 1919
40 701-008-040 [Listy ewidencyjne obozu w Zawierciu] 1919 - 1919
41 701-008-041 [Listy ewidencyjne obozu w Zawierciu] 1919 - 1919
42 701-008-042 Listy ewidencyjne VI Oddział katowicki, obóz Jaworzno 1919 - 1919
43 701-008-043 Stare [listy] ewidencyjne oddziałów katowickich, obóz Jaworzno
44 701-008-044 Stare [listy] ewidencyjne oddziałów katowickich, obóz Jaworzno
45 701-008-045 [Spis imienny Sztabu baonu i kompanii I, kompanii II, kompanii IV, kompanii V, II baonu]
46 701-008-046 [Dokumenty podróży wystawione przez POW] 1919 - 1920
47 701-008-047 [Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku - protokoły, korespondencja, legitymacje, przepustki i upoważnienia] 1920 - 1920
48 701-008-048 [Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku - karty służbowe, dokumenty podróży, korespondencja] 1920 - 1920
49 701-008-049 [Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku - korespondencja] 1920 - 1920
50 701-008-050 [Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku - listy imienne oficerów, podoficerów, druhów, lista chorych II Kompanii] 1920 - 1920
51 701-008-051 Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – listy oficerów, członków POW, różnych kompani i baonów, sprawozdania, rozkazy i korespondencja II pułku strzelców rybnickich
52 701-008-052 Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – lista ewidencyjna Oddziału Karabinów Maszynowych, książka dokumentów podróży obozu Zawiercie, książka urlopów 2 pułku strzelców bytomskich, księga urlopników I Komp. i lista chorych I Kompanii,
53 701-008-056 Karty ewidencyjne oficerów i podoficerów
54 701-008-057 Listy ewidencyjne żołnierzy, lista ewidencyjna funkcjonariuszy
55 701-008-058 Listy ewidencyjne – Pszczyna, Koźle, rocznik 1886
56 701-008-059 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1887
57 701-008-060 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1888
58 701-008-061 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1889
59 701-008-062 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1890
60 701-008-063 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1891
61 701-008-064 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1892
62 701-008-065 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1893
63 701-008-066 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1894
64 701-008-068 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1896
65 701-008-069 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1897
66 701-008-070 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1898
67 701-008-071 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1899
68 701-008-072 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1900
69 701-008-073 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1901
70 701-008-074 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1902 i dalsze
71 701-008-075 Listy ewidencyjne – Gliwice, roczniki: 1871, 1872
72 701-008-076 Listy ewidencyjne – Koźle, rocznik 1888
73 701-008-081 Spis członków POW, miejscowości: Lipiny I kompania III baon, Chropaczów III kompania, Eintrachthuta, Świętochłowice, Bismarkhuta, Szarlociniec
74 701-008-087 Spisy ewidencyjne – różne, raporty
75 701-008-141 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: wykaz funkcjonariuszy zatrudnionych w Wydz. Vb i oficerów Komisji Gospodarczej „Kun”
76 701-008-149 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: kompania sztabowa – księga ewidencyjna
77 701-008-153 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: imienne wykazy kompanii sztabowej
78 701-008-154 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: imienne listy strat - spis rannych i poległych, księga chorych w szpitalu i księga odchodzących
79 701-008-155 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: spisy oficerów, listy dyżuru oficerskiego
80 701-008-156 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – wykaz oficerów i funkcji wydziału prawnego
81 701-008-157 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Oddział Kierownictwa Transportów Wojskowych - wyciągi z ksiąg ewidencyjnych, listy imienne żołnierzy powiatu bytomskiego
82 701-008-159 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Oddział Kierownictwa Transportów Wojskowych: wojskowe arkusze ewidencyjne
83 701-008-164 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Intendentura: ewidencja służby gospodarczej
84 701-008-165 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Intendentura: ewidencja Komisji Gospodarczej Powstania
85 701-008-180 Szef Sanitarny: imienny spis lekarzy, medyków, aptekarzy i sióstr Czerwonego Krzyża
86 701-008-181 Szef Sanitarny: pluton sanitarny- ewidencja
87 701-008-182 Szef Sanitarny: czołówka sanitarna nr 1 i 2- ewidencja
88 701-008-183 Szef Sanitarny: kolumna sanitarna nr 2 i 5- ewidencja
89 701-008-184 Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 14 pp (Wodzisławski) i 15 pp (Raciborski)
90 701-008-185 Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 4 pp Gajdzika (III baon) i 1 pp wojsk powstańczych
91 701-008-186 Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy II Brygady Żandarmerii Polowej, 1 baonu bytomskiego i Punktu Zbornego w Małej Dąbrówce
92 701-008-187 Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 7 pułku Batorego, 7 pp Gliwickiego
93 701-008-188 Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 2 pułku Kościuszki (I i II baon), 2 pułki Żorskiego, 2 pułku I baonu szturmowego
94 701-008-191 Szef Sanitarny: ewidencja lekarzy i medyków Grupy Wschód
95 701-008-193 Szef Sanitarny: ewidencja lekarzy i medyków Grupy Południe
96 701-008-196 Szef Kolejnictwa: wykaz pracowników szefostwa kolejnictwa i podległych oddziałów
97 701-008-200 Szef Łączności: ewidencja telegrafistów
98 701-008-201 Szef Łączności: Pluton Radiotelegraficzny nr 5- ewidencja
99 701-008-202 Szef Łączności: Pluton Radiotelegraficzny nr 8- ewidencja
100 701-008-203 Szef Łączności: ewidencja telefonistek i urzędniczek wojskowych
101 701-008-229 Wykaz zwolnionych oficerów
102 701-008-230 Urzędnicy cywilni
103 701-008-232 Przekazy szeregowych i komendantów
104 701-008-234 Wykazy przydzielonych oficerów
105 701-008-236 Listy oficerów grupy oblężniczej Rysia
106 701-008-240 Spis ludzi lotnej kompanii szturmowej
107 701-008-241 Lista ludzi, którzy otrzymali przepustki
108 701-008-244 Ewidencja ludzi kompanii sztabowej przydzielonych do stacji Zbornej
109 701-008-246 Wykaz ewidencyjny kadry artylerii
110 701-008-248 Ewidencja plutonu telegraficznego I Dywizji G.Ś.
111 701-008-249 Ewidencja oficerów łączności I Dywizji G.Ś.
112 701-008-251 Szef Łączności- różna ewidencja
113 701-008-253 Szef Łączności- ewidencja oddziału łączności XII pułku
114 701-008-254 Szef Łączności- ewidencja oddziału łączności IV pułku
115 701-008-255 Szef Łączności- ewidencja plutonu telefonicznego XI p.p. (I i II baon)
116 701-008-256 Szef Łączności- ewidencja plutonu radiotelegraficznego nr 11
117 701-008-257 Szef Łączności- ewidencja oddziału łączności 2 p.p. Cymsa
118 701-008-258 Szef Łączności- ewidencja plutonu łączności 1 PWP
119 701-008-259 Szef Łączności- ewidencja kompanii telegraficznej
120 701-008-260 Szef Łączności- ewidencja plutonu pocztowgo łączności w Zabrzu
121 701-008-261 Szef Łączności- spis imienny 16 p.p.
122 701-008-263 Szef Łączności- spis telefonistów VII pułku Mastalarzaj
123 701-008-264 Szef Łączności- ewidencja oddziału łączności VI pułku
124 701-008-265 Szef Łączności- ewidencja plutonu budowlano- telegraficznego
125 701-008-268 Lista ewidencyjna plutonu telefonicznego, baon VI, p. V
126 701-008-269 Ewidencja sił wojskowych i cywilnych pełniących służbę na pocztach w powiecie lublinieckim
127 701-008-270 Ewidencja oficerów i pełniących funkcje oficerskie
128 701-008-271 Wykazy oficerów, chorążych i podchorążych
129 701-008-273 Wyciągi ewidencyjne z Dowództwa Jazdy
130 701-008-274 Spis ludzi kompanii szturmowej cyklistów
131 701-008-275 Ewidencja plutonu telefonicznego II baonu i telegraficznego podgrupy III
132 701-008-276 Ewidencja Taboru A i B
133 701-008-278 Ewidencja kompanii sztabowej podgrupy III
134 701-008-279 Ewidencja czołówki prowiantowej podgrupy III
135 701-008-280 Ewidencja kompanii sztabowej w Tworogu
136 701-008-286 Księga izby chorych oddziału sztabowego
137 701-008-288 Wykazy imienne telefonistów
138 701-008-290 Wnioski nominacyjne, ewidencja, książki zwolnień oddziału V a
139 701-008-294 Spis oficerów i chorążych dowództwa
140 701-008-299 Lista ewidencyjna kompani telegraficznej
141 701-008-302 Ewidencja zwolnionych szeregowych, wykazy II Baonu Strzelców Śląskich
142 701-008-360 Spisy szeregowych sztabu Stacji Zbornej 1 p.Strzelców Górnośląskich